Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu na stronie. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę. Więcej informacji

Ogólne warunki

Niniejsze warunki obowiązują od 15 wrz 2023.

Regulamin dotyczący zasad dokonywania zakupów w sklepie internetowym LUGERO

§ 1 Zagadnienia wstępne

Sprzedającym jest spółka LUGERO CZ s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy), ul.Polská 1396/46, 120-00 Praha2, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, sygn. 206065, VAT: CZ01410687.

Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Zamówienie to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy LUGERO (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lugero.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona Sklepu to każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.lugero.pl


§ 2. Przedmiot transakcji

Przedmiotami transakcji są Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego www.lugero.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

§ 3 Zasady ogólne

1. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu (+48) 517-578-579, lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@lugero.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym LUGERO przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy LUGERO prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie LUGERO są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych LUGERO są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową www.lugero.pl lub drogą mailową pod adresem info@lugero.pl

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową i drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja Zamówień odbędzie się nadchodzący dzień roboczy tj. okres od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:30.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Poza tym otrzyma wiadomość od pracownika, że Zamówienie będzie realizowane.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm. 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji „płatność przelewem” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 6 Płatności

1. Na każdy sprzedany produkt wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) gotówką, lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 7 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedającego.

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 9 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Każdy Produkt z naszej oferty objęty jest 12-miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja uwzględniana jest na podstawie dowodu sprzedaży (faktura VAT, paragon fiskalny) i/lub karty gwarancyjnej, jeśli jest ona dołączona do Produktu.

2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza do telefonicznie: (+48) 517-578-579 lub też pocztą elektroniczną: info@lugero.pl.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do Sprzedającego.

4. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

5. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. Kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru. Zwracany towar powinien zostać dostarczony do magazynu Sprzedającego znajdującego się w Tychach przy ul. Mikołowskiej 93, 43-100 Tychy

6. W przypadku uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu Produktu cena sprzedaży zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po otrzymaniu od Kupującego prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej (opatrzonej datą, miejscem i czytelnym podpisem Kupującego), przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

7. Reklamacji podlegają wady tkwiące w Produkcie w chwili dostarczenia do Kupującego. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji Kupującego, braku staranności w obsłudze, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. (np. Produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem Kupującego oraz Produkty, którym na życzenie Kupującego w produkcji nadano cechy nietypowe).

 

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla Sprzedającego

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.