Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu na stronie. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę. Więcej informacji

Regulamin reklamacyjny

Niniejszy regulamin reklamacyjny obowiązuje od 3 mar 2022.

Jaki towar można reklamować

Reklamować można wyłącznie towary zakupione na stronach internetowych sklepu internetowego sprzedającego lub bezpośrednio u sprzedawcy. Reklamacji podlegają tylko produkty, które wykazują wady spowodowane przez producenta, dostawcę lub sprzedającego i objęte są gwarancją.

 

Roszczenie reklamacyjne

Jeżeli towar jest wadliwy, kupujący ma prawo do reklamacji w sklepie internetowym sprzedawcy, wypełniając formularz roszczenia i dostarczając go sprzedawcy. Procedura reklamacji towarów, które obiektywnie można dostarczyć sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym kupujący spełni następujące warunki:

• dostarczenie formularza reklamacyjnego sprzedającemu osobiście lub pocztą elektroniczną (e-mail: reklamacje@lugero.pl)

• dostarczenie reklamowanego towaru, w tym akcesoriów sprzedawcy, na adres punktu serwisowego wskazanego w formularzu reklamacyjnym

Procedura reklamacji towarów, których dostawa od sprzedającego nie jest obiektywnie możliwa, rozpoczyna się w dniu spełnienia przez kupującego następujących warunków:

• dostarczenie formularza roszczenia do sprzedającego osobiście lub e-mailem (e-mailem)

• przeprowadzenie kontroli towaru przez osobę wskazaną przez sprzedawcę, która dokona kontroli towaru i przekaże sprzedającemu pisemny protokół kontroli

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Procedura reklamacyjna

Sprzedawca wystawi potwierdzenie przyjęcia reklamacji w odpowiedniej formie określonej przez sprzedawcę w dniu zgłoszenia reklamacji przez kupującego, gdzie jest on zobowiązany do określenia wad towaru i dnia rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Na podstawie tego dokumentu kupujący ma możliwość ponownego odbioru reklamowanego towaru.

W przypadku, gdy sprzedawca lub osoba trzecia serwisująca towar uzna, że roszczenie nie jest uzasadnione, sprzedawca może wysłać przedmiotowe towary w celu zasięgnięcia opinii eksperta. Jeżeli ocena eksperta będzie zawierać określenie nieuzasadnionego charakteru roszczenia dotyczącego towarów przez kupującego (tj. ustalenie, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszoną wadę lub, że towar nie ma wad) (zwane dalej "nieuzasadnionym roszczeniem"), kupujący ponosi wszystkie koszty:

- sprzedawcy
- osoby serwisującej i eksperta zewnętrznego
- koszty, w szczególności za przewóz towarów między kupującym, sprzedającym, stroną trzecią serwisującą towary i ekspertem, oraz wszelkie koszty przygotowania oceny roszczenia przez sprzedającego, stronę trzecią serwisującą towary i eksperta (zwane dalej "kosztami nieuzasadnionego roszczenia").

W ciągu 10 dni od wysłania listy kosztów powstałych z nieuzasadnionego roszczenia kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu wszystkie koszty poniesione na podstawie wystawionej faktury.

Kiedy nie można uwzględnić gwarancji oraz jej zanik

Gwarancja nie ma zastosowania w odniesieniu do wady, o której powiadomił kupującego sprzedający w momencie zawarcia umowy kupna lub której, z uwagi na okoliczności, w których zawarto umowę sprzedaży, kupujący musiał być świadomy.

Uprawnienie kupującego do naprawy gwarancyjnej u sprzedającego wygasa:

-       gdy kupujący nie dostarczy dowodu zapłaty, dowodu dostawy lub karty gwarancyjnej
-       po wygaśnięciu okresu gwarancji na towar
-       z powodu mechanicznego uszkodzenia towaru spowodowanego przez kupującego
-       z powodu użytkowania towaru w warunkach, które nie spełniają wymagań dotyczących: odpowiedniej wilgotności, wpływu substancji chemicznych i mechanicznych na środowisko odpowiednie dla działania sprzętu
-       z powodu niewłaściwego obchodzenia się, obsługi lub zaniedbania właściwej konserwcji i opieki nad towarem
-       z powodu uszkodzenia towaróu w wyniku nadmiernego załadunku lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji, zasadach ogólnych, normach technicznych lub obowiązujących przepisach bezpieczeństwa
-       z powodu uszkodzenia towaru przez nieuchronne lub nieprzewidywalne zdarzenia
-       z powodu nieprofesjonalnej ingerencji, uszkodzenia wodą, ogniem, elektrycznością statyczną lub atmosferyczną lub jakiegokolwiek innego działania siły wyższej

 

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej i potwierdzi to kupującemu w pisemnej formie.

Procedura rozpatrzenia reklamacyjnej

W przypadku usuwalnej wady, reklamacja zostanie rozpatrzona w następujący sposób:

-       sprzedawca zapewni usunięcie wady
-       jeżeli wada nie może zostać naprawiona, sprzedawca wymieni wadliwy towar (określenie sposobu, w jaki reklamacja zostanie rozstrzygnięta zależy od decyzji sprzedawcy, a kupujący nie może żądać zaspokojenia swojego roszczenia)

W przypadku wady, której nie można usunąć lub wielokrotnie powtarzającej się wady lub szeregu różnych usuwalnych wad, które uniemożliwiają prawidłowe użycie towaru jako sprawnego, sprzedawca rozpatrzy reklamację w następujący sposób: 

-       wymieni towar na inny, funkcjonalny o identycznych lub lepszych parametrach technicznych
-       jeśli sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, wystawi fakturę korygującą na wadliwy towar

Dla celów rekalmacyjnych, za wielokrotnie powracającą usuwalną wadę uważa się wystąpienie tej samej usuwalnej wady więcej niż dwa razy.

Dla celów rekalmacyjnych, za szereg różnych usuwalnych wad uważa się wystąpienie więcej niż trzech różnych usuwalnych wad na raz.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na towar o porównywalnych parametrach technicznych.

Kupujący zostanie poinformowany o wyniku reklamacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Towar kupujący odwiezie na własny koszt lub wykorzysta przewóz towaru zorganizowany przez sprzedającego; jest to usługa płatna, a towar zostanie dostarczony za pobraniem przy dostawie po ustalonej z góry cenie.

Okres gwarancji

12 miesięcy

Wózki paletowe + wózki masztowe + platformy podnośne i stoły (nowy towar):

60 miesięcy na ramę urządzenia
12 miesięcy na inne części urządzenia

Okres gwarancji i żywotność baterii

Akumulatory (baterie) - są klasyfikowane jako towary konsumpcyjne o ograniczonej żywotności, która wynosi 6 miesięcy. Tym samym gwarancja nie obejmuje zużycia baterii spowodowanego normalnym użytkowaniem lub zmniejszeniem pojemności. Wręcz przeciwnie, w przypadku wady materiału, złego elektrolitu lub niewłaściwej obudowy reklamacja zostanie uwzględniona w całości. Przy prawidłowej konserwacji akumulatory (np. żelowe) zwykle osiągają kilkaset cykli ładowania.

WSKAZÓWKA JAK PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII:
- pojemność akumulatora nie może spaść do pełnego rozładowania
- nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w stanie bezczynności
- w przypadku akumulatorów z efektem pamięci idealne jest pełne ładowanie przy resztkowej pojemności 25%
- baterii nie należy wystawiać na długotrwałe działanie niższych temperatur
- do ładowania używaj oryginalnych adapterów, aby zapobiec przeładowaniu

Niniejszy regulamin składania reklamacji dotyczy wszystkich przypadków, z wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie kupna uzgodniono inne warunki gwarancji i roszczeń rekalmacyjnych.